مشتریان قاصدک  را طیف وسیعی ازسازمان ها، شرکت ها ومؤسسات دولتی وخصوصی درابعاد متوسط وبزرگ تشکیل میدهند. محصولات قاصدک درتمام استانهای ایران بالغ بر ده ها شرکت سرویس دهنده اینترنت با میلیون ها کاربر گستردگی یافته و اینها تنها نمونه ای کوچک از صدها مشتریان قاصدک سامانه  است.