اینها نمونه های کوچکی از افتخارات قاصدک است که اگر نبود رضایت مشتریان، رسیدن به آنها غیرممکن بود. قاصدک بابت این افتخارات بخود میبالد و خود را وامدار تک تک مشتریان میداند.